Wednesday, July 6, 2011

Something cute I found on Etsy

Cross Stitch "I love coffee" by whimsicalpoppysmic

Cross Stitch "I love coffee"

Yes, yes I do.